Oferowane usługi

Agregacja danych
Oferujemy usługę agregacji danych i ich wizualizację na mapch. Agregacja danych to łączenie danych o większej szczegółowości do bardziej ogólnej postaci. Przykładem agregacji jest łączenie grupy wybranych jednostek przestrzennych w większą  bardziej zgeneralizowaną, prezentującą scalone dane dla łącznej powierzchni. W wyniku agregacji możemy wyznaczyć wartość średnią, maksymalną i minimalną dla danego rejonu.  Przykładowym zastosowaniem jest zliczenie liczby umów w zawartych w danym województwie lub tworzenie obszarów sprzedaży w oparciu o regiony kodowe Poczty Polskiej.

 

 

Analizy GIS
Analizy danych przestrzennych pozwalają na lepsze zbadanie danego zjawiska. Nasza firma umożliwia wykonanie szeregu analiz opartych o dane udostępnione przez Klienta oraz mapy cyfrowe Emapy. Wyniki analiz udostępniane są klientowi w formie graficznej oraz tabelarycznej. Przykładowymi analizami wykonywanymi przez Emapę są:

•    Strefy buforowe – zasięg oddziaływania zjawiska w określonym promieniu
•    Mapy tematyczne – wizualizacja struktury i natężenia zjawiska w danej jednostce przestrzennej
•    Wyświetlanie regionów w oparciu o dane o lokalizacji
•    Określanie czasu dojazdu po sieci drogowej do wskazanego punktu/zbioru punktów
•    Określanie odległości po sieci drogowej do wskazanego punktu/zbiory punktów
•    Macierz odległości w odniesieniu do sieci drogowej pomiędzy punktami dostarczonymi przez klienta
•    Wyniki zapytań przestrzennych do zbiorów z danymi

Każde zapytanie traktujemy indywidualnie, proponując klientowi odpowiednie rozwiązanie.

 

 

Geokodowanie
Geokodowanie to usługa polegająca na przypisaniu do informacji o danej lokalizacji,  współrzędnych geograficznych, w celu wizualizacji danych na mapie.Istnieje możliwość zgeokodowania bazy danych Klienta  do poziomu województwa, powiatu, gminy, miejscowości, kodu pocztowego oraz adresu. Dzięki usłudze geokodowania możemy zaobserwować zależności przestrzenne wynikające z rozmieszczenia na mapie obiektów reprezentujących klientów, placówki firmy, czy konkurencję, co umożliwia zaprezentowanie na mapie informacji statystycznych przechowywanych w tabelarycznych bazach danych. Geokodowanie jest jednym z podstawowych elementów analiz geomarketingowych.

 

 

Wektoryzacja danych

Wektoryzacja to proces nanoszenia danych na mapę, nadając im postać cyfrową. Dane w postaci wektorowej pozwalają na przypisanie wizualizowanym obiektom szeregu informacji, co umożliwia przeprowadzanie analiz przestrzennych w środowisku GIS. Emapa ma możliwość naniesienia na mapę danych Klienta, w oparciu o udostępnione materiały.  Zlecenie Emapie tej usługi, to zarównio oszczędność czasu jak również wykorzystanie potencjału dremiącego w mapach cyfrowych przy analizowaniu w danych.

 

Despite the spectrum of the drug's effectiveness is wide, it is inevitable to remember that they can fight only infections caused by bacteria. Such drugs are useless against other infections, especially fungal or viral. Additionally, it is important to know about the safety of antibiotic use. Currently, there is an opportunity to buy antibiotics online saving time and money. However, several risks may appear if a patient isn careful and cautious. Your doctor should be informed about the underlying and accompanying disorders you have in order to guarantee maximal safety of the therapy.