Możliwości wykorzystania oprogramowania GIS w różnych branżach

Administracja publiczna

Bankowość

Farmacja

FMCG

Geoinżynieria

Ochrona środowiska

Planowanie przestrzenne

Sieci Handlowe

Telekomunikacja

Transport i logistyka

Ubezpieczenia

Zarządzanie kryzysowe

 


 

 

Administracja publiczna

W administracji publicznej 80% podejmowanych decyzji dotyczy zjawisk oraz obiektów odnoszących się do określonej lokalizacji. Aby lepiej zrozumieć relacje oraz zależności pomiędzy tworzącymi ją elementami, należy wyświetlić je w jednym oknie mapy wykorzystując system GIS. Emapa udostępnia narzędzia służące do wyświetlania różnego rodzaju danych przestrzennych w jednym oknie mapy. Są to narzędzia służące do nanoszenia danych na mapę, wykonywania analiz przestrzennych czy wizualizacji danych dla pracowników urzędu i interesantów.

 

Oprogramowanie MapInfo Pro oraz narzędzia opracowane przez Emapę stanowią wsparcie dla administracji publicznej w zakresie:


•    tworzenia systemów informacji przestrzennej dla jednostek administracji publicznej
•    publikowania danych mapowych w sieci
•    wymiany informacji pracownikom urzędu
•    zarządzania danymi wg INSPIRE
•    powiązania danych urzędu z publicznymi serwisami takimi jak np. geoportal
•    połączenia danych mapowych z różnych źródeł w jednym systemie
•    cyfryzacji materiałów mapowych
•    analiz przestrzennych w ramach działań poszczególnych departamentów
•    kontrolowanie realizacji projektów finansowanych z UE

 


System oparty o MapInfo Professional oraz rozwiązania Emapy wykorzystywany jest między innymi przez:

•    Ministerstwa
•    Urzędy marszałkowskie
•    urzędy wojewódzkie
•    biura planowania przestrzennego województw
•    wydziały zarządzania kryzysowego województw
•    urzędy powiatowe
•    urzędy miast i gmin

 

 


 

Bankowość

Banki - szczególnie te detaliczne - to instytucje charakteryzujące się zazwyczaj dużą liczbą oddziałów i bankomatów. Jednym z elementów walki konkurencyjnej w tym segmencie jest dostępność usług, co sprawia, że menedżerowie w bankach często stają przed zadaniem otwarcia nowego oddziału. Emapa oferuje narzędzia, które pozwolą na wykonanie wielokryterialnej analizy przestrzennej wspomagającej procesy decyzyjne z tym związane.

 


Oprogramowanie MapInfo Professional oraz mapy cyfrowe Emapy tworzą system, który wspiera procesy decyzyjne umożliwiając:
•    wizualizację regionów sprzedaży i ich struktury;
•    analizy funkcjonowania oddziałów firmy,
•    wskazanie rozmieszczenia klientów względem oddziałów, punktów sprzedaży, bankomatów
•    badanie rozmieszczenia konkurencji i jej udziału w rynku;
•    analizy potencjału rynku;
•    optymalizację obszarów sprzedaży;
•    optymalizację lokalizacji nowych placówek;
•    określanie lokalizacji grupy docelowej do kampanii marketingowych;
•    definiowanie zasięgu strefy oddziaływania;
•    określanie stref dojścia czy dojazdu klienta do placówki.

 

 


 

Farmacja

Firmy Farmaceutyczne gromadzą duże ilości danych o klientach, aptekach, lekarzach, statystykach zachorowań. Aby w oparciu o dane uzyskać wyniki umożliwiające optymalne wsparcie dla procesu podejmowania decyzji, niezbędny jest aspekt lokalizacyjny prezentujący relacje przestrzenne między nimi. Wyświetlenie tych informacji w jednym oknie mapy za pomocą systemu GIS umożliwia dostęp do technologii, która umożliwi odpowiedź na pytanie gdzie jest klient.

 


Technologię GIS w branży farmaceutycznej można wykorzystać do:
•    wizualizacji struktury sprzedaży;
•    optymalizacji obszarów sprzedaży;
•    analizy funkcjonowania oddziałów firmy, punktów sprzedaży;
•    analizy rozmieszczenia klientów względem oddziałów, punktów sprzedaży;
•    analizy rozmieszczenia konkurencji i jej udziału w rynku;
•    analizy potencjału rynku;
•    badania struktury demograficznej rynku pod kątem dystrybucji produktów
•    optymalizacji lokalizacji nowych placówek;
•    określania lokalizacji grupy docelowej kampanii marketingowych;
•    optymalizacji tras handlowców.

 

 


 

 

FMCG

Firmy z branży FMCG codziennie stają przed zadaniami związanymi z produkcją, transportem i dystrybucją swoich produktów. Produkty te udostępniane są w wielu punktach sprzedaży. W oparciu o ich lokalizację analitycy sprzedaży opracowują  podział na regiony operacyjne. Częstą praktyką jest także wysyłanie w teren przedstawicieli handlowych odpowiedzialnych za konkretne strefy sprzedaży i punkty handlowe. Wszystkie te zadania można zlokalizować w przestrzeni geograficznej oraz analizować na mapie

 

Technologię GIS w branży FMCG można wykorzystać w celu:

 • wizualizacji struktury sprzedaży;
 • analizy funkcjonowania oddziałów firmy, punktów sprzedaży oraz zarządzania siecią dystrybucji;
 • lokalizacji oddziałów, punktów sprzedaży względem rozmieszczenia klientów
 • wskazania rozmieszczenia konkurencji i jej udziału w rynku;
 • analizy potencjału rynku; 
 • optymalizacji obszarów sprzedaży;
 • zaplanowania lokalizacji nowych placówek sklepów
 • określania lokalizacji grupy docelowej do kampanii marketingowych;
 • wyznaczenia stref dojazdu klientów do sklepu
 • oszacowania czasu dojazdu  do miejsca dostawy produktów o krótkim terminie ważności
 • optymalizacji tras dojazdu z uwzględnieniem restrykcji drogowych

 

 


 

 

Geoinżynieria: Geologia, Górnictwo

System GIS zbudowany z MapInfo Professional oraz z nakładki Encom Engage 3D stanowi silne narzędzie wykorzystywane w badaniach geologicznych, górniczych i geoinżynieryjnych. Oprogramowanie ma możliwość trójwymiarowej wizualizacji danych zebranych w terenie oraz poddawanie ich różnego rodzaju analizom, w oparciu o które mogą być wykonywane profile geologiczne czy analizy geochemiczne, służące dalszym badaniom.

 

Narzędzia oferowane przez Emapę mają zastosowanie w celu:
•    Projektowania prac geologicznych i górniczych
•    Modelowania wielkości występowania złóż
•    Badania wielkości występowania utworów geologicznych
•    Modelowania i monitorowania procesów geologicznych
•    Monitorowania komponentów środowiska
•    Monitorowania form rzeźby terenu
•    Planowania i realizacji robót ziemnych
•    Wskazywania odpowiedniej lokalizacji pod inwestycje

 

 


 

 

 

Ochrona środowiska
Oprogramowanie GIS jest idealnym narzędziem wspierającym działania dotyczące szeroko rozumianej ochrony środowiska. Oprogramowanie umożliwia łączenie danych dotyczących poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego i antropogenicznego, elementów krajobrazu i ingerencji człowieka w środowisko. GIS to technologia, bez której zarządzanie obszarami chronionymi i planowanie działań z zakresu ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu nie było by aż tak efektywne. MapInfo Professional, które jest elementem systemu GIS, łączy dane z wielu źródeł w jednym oknie mapy. Za sprawą narzędzi do wizualizacji, edycji oraz narzędzi analitycznych wykorzystywane jest w takich działaniach jak:


•    Analiza poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego
•    Analiza elementów środowiska antropogenicznego i jego wpływu na przyrodę
•    Modelowanie systemów naturalnych
•    Opracowywanie planów ochrony przyrody, komponentów środowiska, krajobrazu
•    Analiza funkcjonowania systemu obszarów chronionych
•    Zarządzanie obszarami chronionymi i planowanie ich rozwoju
•    Monitoring środowiska
•    Monitoring projektów
•    Planowanie korzystania z zasobów środowiska
•    Ocena wpływu inwestycji na środowisko
 


Planowanie Przestrzenne

Opracowywanie materiałów planistycznych wiąże się z integracją danych mapowych i tabelarycznych z różnych źródeł w jednym oknie mapy. Wymaga również nanoszenia na mapę wyników inwentaryzacji terenowej. Praca nad dokumentami planistycznymi wymaga narzędzi analitycznych i kartograficznych. Efekt działań zespołu planistycznego powinien stanowić źródło informacji udostępnianych pracownikom urzędu oraz osobom, które ubiegają się o udzielenie informacji o terenie. Takie cechy łączy w sobie oprogramowanie MapInfo Professional. MapInfo jest narzędziem powszechnie wykorzystywanym w przypadku opracowywania:

 


- planów zagospodarowania przestrzennego miast i gmin
- studium uwarunkowań i kierunków rozwoju
- planów zagospodarowania województw
- planów rozwoju
- planów rewitalizacji
- materiałów do ekofizjografii
- planów odrolnień i zalesień
- architektury krajobrazu
 

MapInfo Professional służy również w celu:

- łączenia materiałów planistycznych z róznych źródeł w jendym oknie mapy
- wizualizacji i udostępniania materiałów planistycznych pracownikom urzędu oraz interesantom

 

 


 

Sieci handlowe

Analizy zagadnień związanych z działaniami sieci handlowych wykonane w oparciu o dane tabelaryczne, są trudne do interpretacji. Wykorzystanie MapInfo Professional oraz map cyfrowych pozwala na połączenie informacji zawartych w tabelach z mapą oraz wizualizację danych. Mając zintegrowane dane i mapę można z powodzeniem analizować procesy biznesowe, dla których posiadamy dane odnoszące się do lokalizacji.


Wprowadzenie systemów klasy GIS pozwoliło na wyklarowanie się nowej dziedziny zwanej Geomarketingiem. Odpowiednie wykorzystanie mapy w działaniach marketingowych oraz analizach klientów, rynku, konkurencji itd. Pozwala na szybką i trafną interpretację zachodzących zjawisk oraz umożliwia oszacowanie przyszłych trendów.

 


Przykłady analiz wykorzystywanych w sieciach handlowych:


- Geokodowanie klientów
Geokodowanie to możliwość naniesienia klientów w postaci punktów na mapę na podstawie informacji o lokalizacji (adres, kod pocztowy, miejscowość itd.). Z tą informacją dość szybko możemy przeanalizować strukturę i rozmieszczenie klientów względem placówek czy obszaru działania przedstawicieli handlowych.

 

- Wybór lokalizacji
Wykorzystanie odpowiednich map cyfrowych pozwala na selekcje potencjalnych lokalizacji różnych nowych placówek lub potencjalnych klientów. Mając odpowiednie dane o strukturze ludności można wykonywać zaawansowane analizy dające podstawy do określenia popytu oraz podaży na dane dobro.


-  Optymalizacja rozmieszczenia oraz kanibalizacja
Posiadanie informacji o rozmieszczeniu placówek, przedstawicieli handlowych czy klientów pozwala na optymalizacje stref działania oraz potencjalnych stref ekspansji. Wykorzystanie map cyfrowych umożliwia również zapobiegać zjawiska kanibalizacji (nakładania się stref handlowych)

 


- Testy kasowe

Pytanie o kod pocztowy przy kasie w hipermarkecie to dość częsta technika pozyskiwania danych o klientach. Wykorzystanie MapInfo Professional oraz mapy z Regionami kodowymi Polski pozwala na analizy rozmieszczenia klientów, podobieństwa grup klientów ze względu na zawartość koszyka czy miejsce zamieszkania.

 

- Analiza stref handlowych
Wykorzystanie narzędzi klasy GIS pozwala na utworzenie strefy handlowej oraz analizę zmiany jej kształtu w czasie.

 

- Wsparcie kampanii promocyjnych

Jeżeli decydujesz się na kolportaż druków bezadresowych, kampanię billboardową lub reklamy w prasie lokalnej, mapy cyfrowe pozwolą ci zaplanować efektywne

 


 

 

Telekomunikacja:
Firmy telekomunikacyjne wykorzystują system GIS do zarządzania infrastrukturą techniczną oraz w celu kontroli i poprawy jakości usług. Oprogramowanie klasy GIS sprawdza się również w planowaniu i zarządzaniu działaniami sprzedażowymi, pozyskiwaniu nowych klientów czy planowaniu kampanii marketingowych. Rozwiązania Emapy mają zastosowanie w projektach prowadzonych przez firmy telekomunikacyjne w zakresie:

 


- rozbudowy istniejącej oraz budowy nowej infrastruktury sieciowej
- opracowywania map zasięgu sygnału
- tworzenia modeli widoczności w celu badania przepływy sygnału
- przebywania klienta w zasięgu sieci
- monitorowania serwisantów
- zastosowania serwisu lokalizacyjnego w ramach call center
- optymalizacją sieci sprzedaży
- planowania lokalizacji nowych salonów sprzedaży
- wskazywania na mapie lokalizacji potencjalnych klientów
- planowania kampanii marketingowych
 

 

Transport i logistyka
W obecnej sytuacji gospodarczej coraz większego znaczenia nabiera optymalne zarządzanie wydatkami. Jeśli transport produktów firmy odbywa się po nieoptymalnych trasach, wysyłana jest zbyt duża ilość pojazdów, samochody bez ładunku pokonują długie odcinki drogi, to przedsiębiorstwo narażone jest na wysokie, niepotrzebne koszty.

 


Technologię GIS w branży transportowej można wykorzystać w celu:
•    Optymalizacji tras dojazdów z uwzględnieniem restrykcji drogowych;
•    Monitorowania pojazdów;
•    Tworzenia marszrut;
•    Wyznaczania kolejności odwiedzanych klientów;
•    Wyznaczanie stref dojazdów z podziałem czasowym;
•    Generowania macierzy odległości po drogach pomiędzy klientami, handlowcami,  miejscami dostaw
•    Analizy potencjału rynku;
•    Analizy rozmieszczenia konkurencji i jej udziału w rynku;
•    Optymalizacji regionów sprzedaży.

 

 


 


Ubezpieczenia
Aspekt lokalizacyjny w przypadku towarzystw ubezpieczeniowych stanowi ważne źródło wiedzy w przypadku dostosowania oferty do Klienta zamieszkującego daną przestrzeń. System GIS, poprzez wizualizowanie na mapie danych o klientach i potencjalnych zagrożeniach, umożliwia zdefiniowanie obszarów narażonych na określone szkody oraz wyselekcjonowanie klientów zainteresowanych konkretnymi produktami. Oprogramowanie MapInfo Professional łączy różnego rodzaju dane w jednym oknie mapy, umożliwiając branży ubezpieczeniowej dostęp do:

 


•    Wyznaczania obszarów zagrożonych zdarzeniami losowymi
•    Określania obszarów zagrożonych klęskami żywiołowymi
•    Analizy danych historycznych dotyczących polis ubezpieczeniowych
•    analiz wypadkowości
•    analiz rozmieszczenia klientów względem zagrożeń, oddziałów, punktów sprzedaży
•    wizualizacji struktury sprzedaży
•    analiz funkcjonowania oddziałów firmy, punktów sprzedaży
•    badania rozmieszczenia konkurencji i jej udziału w rynku
•    szacowania potencjału rynku
•    optymalizacji obszarów sprzedaży
•    optymalizacji lokalizacji nowych placówek
•    określania lokalizacji grupy docelowej dla kampanii marketingowych

  


Zarządzanie Kryzysowe:

System GIS stanowi  ważne źródło informacji wspomagające pracę dyspozytorów, dyżurnych oraz osób zapewniających bezpieczeństwo. Za sprawą wielu narzędzi analitycznych i wizualizacyjnych system ma możliwość wspierania w zakresie planowania działań w przypadku wystąpienia potencjalnego zagrożenia, reagowania w obliczu zagrożenia oraz usuwania skutków. Rozwiązania udostępniane przez Emapę maja zastosowanie w zakresie:
 


- modelowania występowania oraz identyfikacji zagrożeń
- planowania reagowania służb zarządzania kryzysowego w obliczu wystąpienia zagrożenia
- przewidywania skutków zdarzeń;
- planowania scenariuszy pojawiania się zagrożeń oraz reagowania
- zapobiegania występowania zagrożeń
- wyświetlania punktów adresowych w zasięgu zagrożenia
- określenia strefy występowania i zasięgu zagrożenia
- określenia struktury demograficznej obszaru znajdującego się w zasięgu zagrożenia
- definiowania czasu reakcji
- monitorowania pojazdów (karetki, straże, policja itp.)

Dapoxetine online