Mapinfo Vertical Mapper

Mapinfo Vertical Mapper rozszerza funkcjonalność programu MapInfo Pro o dwie podstawowe funkcje. Po pierwsze zapewnia nową technikę obliczania i wyświetlania trendów danych, które zmieniają się w przestrzeni geograficznej sposób ciągły. Po drugie dostarcza mechanizmów do wyrafinowanych porównań i analiz w wielowarstwowej przestrzeni mapy. Aplikacja ma zastosowanie w analizach geomarketingowych oraz jest wykorzystywana do generowania numerycznego modelu terenu, a także modelu widoczności rozprzestrzeniania się sygnału. Jest powszechnie wykorzystywana w analizach dla telekomunikacji, bankowości i ubezpieczeń.


Dodatkowe funkcje które udostępnia MapInfo Vertical Mapper są realizowane poprzez tworzenie zupełnie nowego typu reprezentacji danych przestrzennych – pliku grid. Plik grid to pewnego rodzaju „inteligentny obraz” zbudowany z tysięcy, a nawet milionów komórek w którym każda taka komórka odwołuje się do pewnej wartości.

 

Dane ciągłe to na przykład rozkład temperatur, przewyższenia, odległość od sklepu itp. W każdym przypadku potrzebny jest mechanizm który zaprezentuje dane w sposób ciągły – w każdej odległości w każdym punkcie będziemy w stanie sprawdzić intensywność danego zjawiska.

 

MapInfo Vertical Mapper  w łatwy i przystępny sposób umożliwia wyświetlanie, zarządzanie i interpretowanie informacji przestrzennych opartych na danych ciągłych.  Program zamieni twoje dane na niezwykle atrakcyjne, bogate w informacje wizualizacje które okażą się niezastąpione w różnego rodzaju analizach i prezentacjach.
 


MapInfo Vertical Mapper umożliwia następujące zastosowania:


- Tworzenie trójwymiarowych map topograficznych w celu określenia intensywności oddziaływania obiektu na otoczenie i dokładny rozkład tego zjawiska. Przykład:  W jaki sposób zmiany takie jak obiekty przemysłowe lub wysypiska śmieci wpłyną na najbliższe otoczenie?


- Wykorzystanie technik modelowania do zrozumienia wzajemnych powiązań i wpływów pomiędzy obiektami. Przykład: W jaki sposób nowa lokalizacja sklepu lub biura może wpłynąć na istniejące już ośrodki?


- Narzędzie niezbędne przy eksploatacji dóbr naturalnych. Przykład: Mapy glebowe generowane przy wykorzystaniu próbek


- Możliwość skorelowania kilku dużych zestawów danych w przestrzeni. Przykład: Średni dochód gospodarstwa domowego do wysokiego poziomu ołowiu we krwi lub  siły sygnału sieci komórkowych do gęstości zaludnienia.

 

- Możliwość przedstawienia zbiorów danych na tle numerycznego modelu terenu i wykorzystanie dla różnorodnych analiz. Przykład: Numeryczny model terenu oraz zbiór gospodarstw domowych i budynków w firmie ubezpieczeniowej w celu określenia rozmiaru strat finansowych spowodowanych możliwym zalaniem.


- Wykorzystanie map pokrycia terenu do prognozowania i modelowania przepustowości sieci dla firm telekomunikacyjnych. Przykład: Wykorzystanie częstotliwości sieci i pasma

 


MapInfo Vertical Mapper pozwala miedzy innymi na:
- równoczesna wizualizację wielu warstw rastrowych (patrz poniżej punkt 3)
- ujawnianie trendów danych – oferuje szeroki zakres narzędzi analitycznych (patrz poniżej punkt 2)
- zastosowanie sześciu zaawansowanych algorytmów interpolacji danych (patrz poniżej punkt 1)

- budowanie siatki lub modelu zarówno z istniejących punktów jaki i niezmapowanych jeszcze tabel – szeroki wybór narzędzi do modelowania

- wizualne przygotowanie prezentacji wyników analiz przy pomocy narzędzi graficznych oraz dynamicznego renderowania 3D (patrz poniżej punkt 4)
- unikalne możliwości identyfikacji obszarów o podobnych atrybutach.

 

1.Algorytmy interpolacji:
- Triangulacja z wygładzeniem
- Metoda ważonej odwrotnej odległości
- Naturalnego sąsiedztwa
- Interpolacja dwuliniowa
- Kriging
- Niestandardowa estymacja punktów – skonfigurowana przez użytkownika


2. MapInfo Vertical Mapper posiada rozbudowane możliwości analiz przestrzennych danych które pozwolą ci uzyskać zupełnie nowe informacje i rozszerzyć zasób wiedzy na podstawie posiadanych danych.
- Konwersja siatki do regionów w celu wykonania analizy lokalizacji.
- Kombinacja kilku ciągłych warstw w celu określenia najlepszej linii widoczności obiektów do planowania i analiz.


MapInfo Vertical Mapper posiada szereg narzędzi analitycznych, które pozwalają ujawniać trendy danych wolne od wszelkich wpływów granic politycznych, administracyjnych czy geograficznych  – ich istnienie nie ma wpływu na rozkład przestrzenny zjawiska. Dodatkowym atutem oprogramowania jest możliwość przewidywania - wskazanie pewnej próbki testowej umożliwia zidentyfikowanie innych powierzchni ze statystycznie podobnymi atrybutami. Oznacza to, że zadanie zlokalizowania nowego punktu sprzedaży, polegające na analizie wielu geograficznych i demograficznych zmiennych, ogranicza się do kilku prostych operacji.


3.Vertical Mapper potrafi operować danymi rastrowymi, które pozwalają m.in. na:

- zastosowanie funkcji matematycznych dla dwóch nakładających się siatek np. obliczenie objętości usuniętej warstwy glebowej na podstawie porównania dwóch modeli: przed i po usunięciu wierzchniej warstwy gleby
- wyznaczanie nachylenia i ekspozycji stoku
- generowanie przekroi terenu
- generowanie perspektywicznych widoków 3D


4.Vertical Mapper to również łatwość wyświetlania siatek i modeli poprzez zaawansowane narzędzia służące do definiowania koloru i dynamicznego renderowania modeli 3D. Wyświetlanie wielu warstw w tym samym oknie staje się możliwe dzięki opcjom definiowania stopnia przezroczystości. Vertical Mapper  to bogactwo możliwości generowania imponujących modeli i wizualizacji.