Geomarketing - czyli analizy przestrzenne w biznesie


Analizując dane w biznesie najczęściej korzysta się z zestawień tabelarycznych, wspieranych wizualizacjami w postaci wykresów oraz diagramów. Trzeba jednak pamiętać, że wszelkie analizy nie mogą być prowadzone w oderwaniu od konkretnej przestrzeni geograficznej, w której funkcjonuje firma. Lokalizacja działalności gospodarczej niejednokrotnie determinuje działania menedżerów oraz ich wynik końcowy. Rosnąca świadomość tego faktu przyczynia się do wzrostu popularności dziedziny jaką jest Geomarketing.

 

Co to jest Geomarketing?

Terminem Geomarketing określa się wykorzystywanie oprogramowania klasy GIS (GIS - Geographic Information System) do prowadzenia przestrzennych analiz biznesowych, które mają wspomagać decyzje w marketingu, sprzedaży oraz obsłudze klienta. Analiza danych o klientach, potencjale rynku, oddziałach i strukturze regionalnej firmy, przeprowadzona w kontekście przestrzeni geograficznej, dostarcza niezmiernie cennych informacji, bez których trudne jest skuteczne planowanie strategii rozwoju firmy. W geomarketingu, kontekst geograficzny analiz biznesowych, zapewnia wizualizacja oraz integracja danych na mapie.

 

Co jest potrzebne do prowadzenia analiz przestrzennych?

 

1) Oprogramowanie analityczne
Do przestrzennych analiz biznesowych oferujemy oprogramowanie MapInfo Porfessional wyposażone w szeroką funkcjonalność analityczną umożliwiającą tworzenie map tematycznych, geokodowanie danych oraz wszytkie najbardziej potrzebne funkcje oprogramowania klasy GIS.

 

2) Mapy cyfrowe
Aby wizualizawać dane na mapie za pomocą oprogramowaniea GIS, niezbędne są mapy cyfrowe. IMAGIS od 1992 roku tworzy i rozwija bogatą bibliotekę własnych map cyfrowych Polski. Nasze mapy posiadają walor wysokiej wiarygodności, gdyż tworzone są na podstawie prac terenowych oraz podlegają stałemu procesowi aktualizacji. Oferujemy szczegółowe adresowe plany ponad miast i miejscowości, mapy podziału administracyjnego, mapy kodów pocztowych oraz szczegółowwe mapy drogowe.


3)Dane
W procesie geomarketingu można analizować dane własne (np. baza danych klientów) oraz korzystać z danych zewnętrznych. IMAGIS oferuje dane o potencjale regionalnym rynku, sile nabywacej wsztkich regionów Polski, bazy socjo-ekonomicze oraz bazy danych Głownego Urzędu Statystycznego.

 


Nanoszenie danych na mapę.

W bazach danych większości firm gromadzone są informacje adresowe, które zwykle służą głównie do
adresowania korespondencji i wystawiania faktur. Dane te pozornie nie nadają się do analizy. Okazuje się jednak, że na ich podstawie łatwo można dokonać wizualizacji informacji gromadzonej w takiej bazie. Dzięki oprogramowaniu MapInfo oraz mapom cyfrowym IMAGIS, każdy adres może zostać zamieniony
na współrzędne geograficzne i przedstawiony w postaci punktu na mapie! Proces ten nazywamy
geokodowaniem. W wyniku geokodowania powstaje nowa warstwa mapy, na której widać w postaci
punktów wszystkie zawarte w bazie danych adresy. Wizualizacja bazy adresowej ujawnia nowe, ciekawe
aspekty dotychczas zupełnie ukryte dla analityków.

 

Mapa przestrzennej lokalizacji klientów, oddziałów,przedstawicieli terenowych lub konkurencji
może być podstawą do podejmowania bardzo potrzebnych i ważnych strategicznie decyzji. W zaleśności od posiadanej bazy danych oraz potrzeb firmy, lokalizowanie adresów na mapie może odbywać się na różnych poziomach szczegółowości.Podstawą do geokodowania mogą być więc mapy miejscowości, kodów pocztowych lub szczegółowe adresowe plany miast.

 

 


Analiza przestrzennej lokalizacji klientów.

Kiedy baza danych jest już zgeokodowana, może podlegać dalszym analizom geograficznym. Ważne jest, że każdy punkt na mapie połączony jest bezpośrednio z rekordem w bazie danych, zawierającym najczęściej dodatkowe dane ilościowe (np. wartość sprzedaży) i jakościowe (np. typ klienta: dystrybutor, hurtownik, detalista). Możliwe jest zatem tworzenie map ilustrujących geograficzne kumulacje wartości przypisanych danycm punktom lub ich klasyfikację - czyli analizy portfolio. W wyniku takich analiz widać gdzie grupują się klienci o konkretnej charakterystyce wyrażonej typem zakupionego towaru, wygenerowanymi obrotami lub miejscem zakupu. Informacja ta wspomaga budowanie strategii sprzedaży oraz planowanie działań promocyjnych.
 


Analiza potencjału regionalnego rynku

Każda działalność ekonomiczna ma swoją grupę docelową: osoby lub firmy, do których kierowane są produkty i usługi. Jeżeli przestrzen geograficzną podzielimy na jednostki terytorialne, regiony kodowe, gminy lub inne i określimy liczebność grupy docelowej w tych jednostkach, mamy podstawę do stworzenia mapy potencjału regionalnego. Taka mapa pozwala na zlokalizowanie działalności firmy (oddziały, przedstawiciele handlowi) oraz skierowanie aktywności marketingowej (reklama na nośnikach, kampania ulotkowa) w miejsca, które zapewniają najlepsze efekty! Wynikiem takiej analizy bedą oszczedności wydatków spowodowane ograniczeniem działalności na obszarach o niskim potencjale.

 

 

Analiza sieci dystrybucji

Firmy mające zasięg ogólnopolski mają najcześciej określoną strukturę regionalną. Jest to związane z
lokalizacją jej oddziałów, podziałem terytorium miedzy kierownikami regionalnymi oraz działalnością
przedstawicieli handlowych lub serwisantów. Podział ten, tworzony bez zastosowania map, jest najczęściej intuicyjny i niekoniecznie optymalny. Narzędzia jakie oferują systemy GIS, pozwalają na stworzenie podziału regionalnego, który jest optymalny z uwagi na wielkość regionów i ich spójność w przestrzenni geograficznej. Mapy przedstawiające lokalizacje klientów, oddziałów firmy, konkurencji oraz potencjału rynku pozwalają dostosować i usprawniać kanały dystrybucji, tak aby dotrzeć do klientów potencjalnych, przejąć klientów konkurencji lub lepiej obsługiwać obecnych.