Oferowane usługi

Agregacja danych
Oferujemy usługę agregacji danych i ich wizualizację na mapch. Agregacja danych to łączenie danych o większej szczegółowości do bardziej ogólnej postaci. Przykładem agregacji jest łączenie grupy wybranych jednostek przestrzennych w większą  bardziej zgeneralizowaną, prezentującą scalone dane dla łącznej powierzchni. W wyniku agregacji możemy wyznaczyć wartość średnią, maksymalną i minimalną dla danego rejonu.  Przykładowym zastosowaniem jest zliczenie liczby umów w zawartych w danym województwie lub tworzenie obszarów sprzedaży w oparciu o regiony kodowe Poczty Polskiej.

 

 

Analizy GIS
Analizy danych przestrzennych pozwalają na lepsze zbadanie danego zjawiska. Nasza firma umożliwia wykonanie szeregu analiz opartych o dane udostępnione przez Klienta oraz mapy cyfrowe Emapy. Wyniki analiz udostępniane są klientowi w formie graficznej oraz tabelarycznej. Przykładowymi analizami wykonywanymi przez Emapę są:

•    Strefy buforowe – zasięg oddziaływania zjawiska w określonym promieniu
•    Mapy tematyczne – wizualizacja struktury i natężenia zjawiska w danej jednostce przestrzennej
•    Wyświetlanie regionów w oparciu o dane o lokalizacji
•    Określanie czasu dojazdu po sieci drogowej do wskazanego punktu/zbioru punktów
•    Określanie odległości po sieci drogowej do wskazanego punktu/zbiory punktów
•    Macierz odległości w odniesieniu do sieci drogowej pomiędzy punktami dostarczonymi przez klienta
•    Wyniki zapytań przestrzennych do zbiorów z danymi

Każde zapytanie traktujemy indywidualnie, proponując klientowi odpowiednie rozwiązanie.

 

 

Geokodowanie
Geokodowanie to usługa polegająca na przypisaniu do informacji o danej lokalizacji,  współrzędnych geograficznych, w celu wizualizacji danych na mapie.Istnieje możliwość zgeokodowania bazy danych Klienta  do poziomu województwa, powiatu, gminy, miejscowości, kodu pocztowego oraz adresu. Dzięki usłudze geokodowania możemy zaobserwować zależności przestrzenne wynikające z rozmieszczenia na mapie obiektów reprezentujących klientów, placówki firmy, czy konkurencję, co umożliwia zaprezentowanie na mapie informacji statystycznych przechowywanych w tabelarycznych bazach danych. Geokodowanie jest jednym z podstawowych elementów analiz geomarketingowych.

 

 

Wektoryzacja danych

Wektoryzacja to proces nanoszenia danych na mapę, nadając im postać cyfrową. Dane w postaci wektorowej pozwalają na przypisanie wizualizowanym obiektom szeregu informacji, co umożliwia przeprowadzanie analiz przestrzennych w środowisku GIS. Emapa ma możliwość naniesienia na mapę danych Klienta, w oparciu o udostępnione materiały.  Zlecenie Emapie tej usługi, to zarównio oszczędność czasu jak również wykorzystanie potencjału dremiącego w mapach cyfrowych przy analizowaniu w danych.